York maziva suisse proti stárnutí

Pokyny pro efektivní použití používání a jiné užitečné informace Tabulka 2 Označení pomocí symbolu výbušného prostředí upozorňuje na možná nebezpečí, která je třeba zohlednit pouze pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Auto-moto Motorex

Pokud je vedle symbolu ochrany proti výbuchu další symbol třeba pro provoz také zohlednit pokyny mimo výbušné prostředí. Printed in Germany.

Změny v zájmu technického vývoje vyhrazeny. KG Montážní a provozní návod 4.

MAZIVA AVIATICON NEJVYŠŠÍ KVALITA JIŽ OD ROKU 1884 MADE IN GERMANY!

Výkon přípustný při stacionárním provozu při určitých hnacích otáčkách a při určité náplni spojky provozní kapalina a plnicí množství je uveden na titulním listu tohoto návodu. Jiné použití nebo použití přesahují tento stanovený rámec, jako je např.

K použití k určenému účelu patří také respektování tohoto montážního a provozního návodu a dodržování podmínek provádění kontrol a údržby.

Začína sa medziobdobie Zeme. Ste spojení s vaším srdcom?

Za škody, které vzniknou v důsledku použití v rozporu s určeným účelem, výrobce neručí. Za riziko je odpovědný pouze uživatel. Pokud nejsou v kap.

york maziva suisse proti stárnutí Seelisberg suisse proti stárnutí

Podle označení vrásky na základě smlouvy, zda je spojka schválena pro výbušné prostředí. V případě změny rozdělení zón musí provozovatel zkontrolovat, zda se smí turbospojka v této zóně ještě york maziva suisse proti stárnutí.

Neodborně provedené konstrukční změny na turbospojce mohou způsobit újmy na zdraví a věcné škody! Změny, dostavby a přestavby na turbospojce provádějte pouze se svolením spol. KG, Crailsheim. Nikdy se proto nedotýkejte turbospojky bez ochranných rukavic! Provádění prací zahajte teprve tehdy, když se spojka ochladí na teplotu pod 40 °C, jinak hrozí nebezpečí popálení! Při pracích na turbospojce dbejte vždy na dostatečné osvětlení, dostatečně velký pracovní prostor a dobré větrání.

Vypněte zařízení, do kterého se má spojka zabudovat, a zajistěte vypínač proti opětovnému zapnutí. Při provádění všech prací na turbospojce zajistěte, aby jak hnací motor, tak i pracovní stroj byly v klidovém stavu a aby byl za všech okolností vyloučen jejich rozběh! Nesmí však být negativně ovlivněno větrání spojky. V žádném případě neochlazujte spojku kapalinami!

Nikdy neprovozujte spojku bez těchto ochranných krytů!

Pokud je A-vyhodnocená ekvivalentní hladina akustického tlaku LPA, 1m vyšší než 80 dB Amůže to způsobit poškození sluchu! Používejte ochranu sluchu! V případě poruchy mohou také za provozu bezpotenciálové montážní skupiny vést odpovídající síťový potenciál.

KG Montážní a provozní návod Turbospojky s konstantní náplní — Nadměrné otáčky: Pouze u zařízení, u kterých jsou možné nadměrné otáčky překročení jmenovitých otáček : Zkontrolujte, zda je celé zařízení vybaveno ústrojím, které spolehlivě zabrání nadměrným otáčkám například brzda nebo zpětné jištění.

Jmenovité otáčky viz titulní list.

Lucchini placenta iv proti stárnutí

V případě vody jako provozní kapaliny: Okolní teplota musí být vyšší než bod tuhnutí provozní kapaliny! Zmrzlá provozní kapalina může poškodit spojku.

  • Lubricants Made Made in in Germany Germany since since " so lautet tak zní der slogan Slogan naší unserer společnosti.
  • Великие.

Dodržujte udané mezní hodnoty teplot viz kap. Přes tyto šrouby s tavnou pojistkou uniká provozní kapalina.

tipy proti stárnutí tumblr fórum proti stárnutí smetana draka hnízda

Při vystříknutí kapaliny přes šrouby s tavnou pojistkou okamžitě vypněte pohon! Elektrická zařízení umístěná vedle spojky musejí být chráněna proti ostřiku! Zajistěte, aby stříkající provozní kapalina nemohla nikoho zasáhnout!

Pleťový krém proti stárnutí peptidu 6

Hrozí nebezpečí popálení! Osoby, které se zdržují v blízkosti turbospojky, musejí používat ochranné brýle. Hrozí nebezpečí oslepnutí stříkající horkou provozní kapalinou!

Zajistěte, aby stříkající provozní kapalina nemohla přijít do styku s horkými částmi stroje, topnými přístroji, jiskrami nebo otevřenými plameny!

york maziva suisse proti stárnutí

Hrozí nebezpečí požáru! Aby se zabránilo ohrožení v důsledku uniklého oleje např. Zachyťte vystřikující pájku šroubů s tavnou pojistkou. Zachyťte unikající provozní kapalinu tak, aby se nedostala do styku se součástmi motor, řemenkteré mohou způsobit její vznícení. V případě york maziva suisse proti stárnutí zajistěte dostatečně velikou záchytnou vanu!

york maziva suisse proti stárnutí

Dbejte upozornění uvedených v bezpečnostních listech! Hrozí nebezpečí popálení a otravy a také nebezpečí poškození strojů, životního prostředí a věcného majetku. Po aktivování šroubů s tavnou pojistkou okamžitě vypněte hnací stroj! KG Montážní a provozní návod Turbospojky s konstantní náplní — Kontrola obsahu metanu před prováděním prací na turbospojce: Aby byla během york maziva suisse proti stárnutí, údržby a demontáže při hlubinné těžbě zaručena bezpečnost při provádění prací na turbospojce, jejíž skříň je vyrobena z hliníkových slitin a jejíž ochranný kryt byl sejmut, je třeba na york maziva suisse proti stárnutí provést kontrolu obsahu metanu pomocí vhodných přístrojů.

Před zahájením těchto prací a při jejich provádění nesmí obsah metanu v prostoru turbospojky překročit přípustnou mezní hodnotu např.

Dôležité informácie