Valeur suisse proti stárnutí

valeur suisse proti stárnutí

Elektrotechnický obzor 1958 - 1969

Avšak rychlý rozvoj a používání nových IKT technologií by neměly vést k vyloučení a prohlubování digitální propasti; krém proti stárnutí pro suchou pokožku digitální gramotnosti je tedy základním předpokladem pro začlenění a aktivní zapojení do informační společnosti. Přístup EU ke stárnutí je zaměřen na mobilizaci veškerého potenciálu občanů všech věkových skupin — celoživotní přístup — a zdůrazňuje potřebu změny strategií stárnutí z roztříštěných na komplexní.

Nous continuons sur cette lancée, avec ce numéro de Contact consacré au secteur auto- mobile et aux transports, secteurs de forte expertise française et de grande importance pour la République tchèque.

Le montant global de leur participation est estimé à au moins millions EUR pour la durée du septième programme-cadre. Celková hodnota jejich účasti je odhadována nejméně na milionů EUR po dobu platnosti sedmého rámcového programu.

Účast by měla být podmíněna minimálním finančním příspěvkem, jehož výše by odpovídala potenciální poptávce různých národních vědeckých komunit a měla by obvykle představovat alespoň 0,2 milionu EUR za účast v ročním pracovním programu.

Společenství by se mělo na programu podílet finančním příspěvkem ve výši maximálně milionů EUR.

spotřebitelské zprávy a výrobky proti stárnutí

Při provádění programu by měla být také zohledněna podpora úlohy žen ve valeur suisse proti stárnutí a výzkumu. V souladu se zásadami stanovenými v příloze I, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí, poskytne Společenství na provádění společného programu AAL finanční příspěvek ve valeur suisse proti stárnutí maximálně milionů EUR po dobu trvání sedmého rámcového programu. Udělení finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou při provádění společného programu AAL, a zejména finanční podpory pro účastníky projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, se řídí zásadami rovného zacházení a průhlednosti, předvídatelnosti pro žadatele a hodnocení nezávislými odborníky.

Finanční podpora třetím stranám se v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí udělí na základě vynikající vědecké kvality, socioekonomických dopadů na evropské úrovni a významu z hlediska celkových cílů programu. Úpravy finanční účasti Společenství a valeur suisse proti stárnutí finanční odpovědnosti a práv k duševnímu valeur suisse proti stárnutí, jakož i prováděcí pravidla pro poskytování finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou iia krémy proti stárnutí přijímají společně prostřednictvím všeobecné dohody, kterou uzavře Komise jménem Společenství se specializovanou prováděcí strukturou, a prostřednictvím ročních dohod o financování.

EUR-Lex Access to European Union law

V případě, že společný program AAL není prováděn nebo je prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně Společenství může snížit svůj finanční příspěvek nebo může pozdržet či zastavit jeho vyplácení v závislosti na skutečném provádění společného programu AAL.

V případě, že zúčastněné členské státy, Valeur suisse proti stárnutí, Norsko a Švýcarsko nepřispívají na financování společného programu AAL nebo přispívají částečně či opožděně, Společenství může snížit svůj finanční příspěvek v závislosti na skutečné výši veřejných prostředků přidělených zúčastněnými členskými státy, Izraelem, Norskem a Švýcarskem, a to za podmínek stanovených v dohodě, kterou uzavře Komise se specializovanou prováděcí strukturou.

valeur suisse proti stárnutí

Article 6 Článek 6 Dans la mise en œuvre du programme commun AAD, les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés.

Při provádění společného programu AAL přijmou zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko veškerá nezbytná legislativní, regulační, správní nebo jiná opatření na ochranu finančních zájmů Společenství. Zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko zejména přijmou nezbytná opatření, která zajistí, že Společenství získá zpět v plném rozsahu veškeré dlužné částky v souladu s čl.

Komise a Účetní dvůr mohou prostřednictvím svých úředníků nebo zástupců provádět veškeré kontroly a inspekce nezbytné valeur suisse proti stárnutí zajištění řádné správy finančních prostředků Společenství a pro ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům nebo nesrovnalostem.

Za tím účelem poskytnou zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko nebo specializovaná prováděcí struktura v odpovídajícím termínu Komisi a Účetnímu dvoru veškeré náležité doklady.

Article 8 Článek 8 La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Komise sdělí valeur suisse proti stárnutí významné údaje Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se vyzývají, aby prostřednictvím specializované prováděcí struktury předaly Komisi veškeré doplňující údaje, které si Evropský parlament, Rada a Účetní valeur suisse proti stárnutí ohledně finančního řízení specializované prováděcí struktury vyžádají v souladu se všeobecnými požadavky na předkládání zpráv stanovenými v čl.

Ke společnému programu AAL se může připojit kterýkoli členský stát v souladu s kritérii stanovenými v čl. Ke společnému programu AAL se může připojit jakákoli třetí země v souladu s kritérii stanovenými v čl. Na základě pravidel stanovených v tomto rozhodnutí, popřípadě valeur suisse proti stárnutí prováděcích pravidlech a podmínkách může Společenství schválit podmínky svého finančního příspěvku souvisejícího s účastí jakékoli země přidružené k sedmému rámcovému programu na společném programu AAL, nebo, pokud je to důležité pro provádění společného programu AAL, s účastí jakékoli jiné země.

Article 12 Článek 12 1. Výroční zpráva o sedmém rámcovém programu, předložená Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem Valeur suisse proti stárnutí, obsahuje zprávu o činnostech vykonaných v rámci společného programu AAL.

Bažta, inž. Bauer, inž. Haňka, prof.

Deux ans après le début du programme et, dans tous les cas, en au plus tard, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme commun AAD. Komise provede průběžné hodnocení společného programu AAL dva roky po jeho zahájení, nejpozději však do roku Pokud to bude po prvním průběžném přezkumu považováno za nutné, mohou být provedena další průběžná hodnocení.

jak odstranit loutkové vrásky nejlepší přírodní obličejová maska​​ proti stárnutí

Průběžná hodnocení se budou týkat pokroku při plnění cílů stanovených v příloze I společného programu AAL a budou zahrnovat doporučení ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího posílení integrace, kvality a účinnosti provádění valeur suisse proti stárnutí integrace v oblasti vědy, řízení a financování společného programu AAL a otázku, zda je výše finančních příspěvků zúčastněných členských států, Izraele, Norska a Švýcarska přiměřená vzhledem k případným požadavkům jejich různých národních vědeckých komunit.

Zohlední se také zkušenosti z ostatních společných programů realizovaných podle článku Smlouvy. Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doprovodí svým vyjádřením, případně návrhy na úpravu tohoto rozhodnutí.

À la fin dela Commission procède à une évaluation finale du programme commun AAD. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil. Na konci roku přistoupí Komise k závěrečnému hodnocení společného programu AAL.

bade Wuerttemberg suisse proti stárnutí

Výsledky tohoto závěrečného hodnocení se předloží Evropskému parlamentu a Radě. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente décision.

CCIF République Tcheque - Magazine Contact 81

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. Fait à Strasbourg, le 9 juillet Ve Valeur suisse proti stárnutí dne 9. Par le Parlement européen.

valeur suisse proti stárnutí nejlepší krém proti stárnutí doporučený dermatology

Dôležité informácie