Mer proti stárnutí dřeva,

Mer proti stárnutí dřeva

Vnitřní prostředí hlavně zateplených domů s utěsněnými okny a bytů vybavených klimatizací, tedy interiérů s minimální výměnou vzduchu EPA,  [2], je velmi znečistěné emisemi organických těkavých látek VOC — volatile organic compound.

Impregnace, napouštědla

Při měření znečistění ovzduší v průměrném interiéru se zjistilo, že znečistění ovzduší v interiéru je 2 až 5krát koncentrovanější, někdy i 10krát, než v exteriéru. Mezi významné problémy znečisťování vnitřního prostředí náleží emise VOCs emitované stupnicemi schodišť z materiálů na bázi dřeva. Pro množství emisí VOC jsou v České republice předepsané požadavky na množství a složení emisí VOC, které může být do ovzduší vnitřního prostředí maximálně uvolněné.

Tato množství i příslušné chemikálie jsou uvedené v tabulce 1. Tyto požadavky se netýkají sloučenin, které během jejich aplikace změní chemickou strukturu a dále již nespadají pod výše uvedené R-věty.

Pro povrchové úpravy dřevěných stupnic schodišť umístěných v interiéru, vyplývají ze současně platné normy ČSN 49  z  Vyhodnocení hladkosti a rovnosti povrchu nesmí být stopy po obrábění Odolnost povrchové úpravy proti vodě. Na ploše 5 cm2 se vytvoří z tvárné, vodě nepropustné hmoty ohrádka a naplní se Mer proti stárnutí dřeva. Doba trváni zkoušky je 48 h. Následně se hodnotí dle příslušné normy.

Protipožární doplňky pro spoje proti stárnutí

Skluznost všechny stupnic schodiště bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu, a to součinitel smykového tření nejméně 0,3 a pro veřejné místnosti je součinitel smykového tření nejméně 0,5.

Poměrně malý rozsah zkoušených vlastností a parametrů, které mají vlastnosti dosáhnout, nezajišťuje schopnost odlišit kvalitní povrchnou úpravu a méně kvalitní povrchovou úpravu.

Account Options

Tuto schopnost nerozlišení nakonec sám spotřebitel bohužel až po delší či kratší době používání. Vezmeme-li v potaz, jak jsou stupnice schodišť v interiéru mechanicky namáhané a zatěžované působením chemických látek, postrádáme výrobky proti stárnutí očí zvýšení vlastnosti kvality dokončování povrchu stupnic hodnocení těchto vlastnosti: odolnost stupnic schodišť vůči vrypu odolnost stupnic schodišť vůči působení vodní páry není hodnocena světlostálost odolnost Mer proti stárnutí dřeva působení čistících roztoků odolnost vůči působení suchého tepla Mer proti stárnutí dřeva nátěrového filmu dle Buchholze, tužkou přilnavost nátěru mřížkovou metodou podle ČSN ISO  odolnost povrchové úpravy vůči působení Mer proti stárnutí dřeva kapalin čistících kapalin zejména vůči čistící roztokům přídržnost nátěrového filmu k podkladu není také stanoven požadavek světlostálosti povrchových úprav Mer proti stárnutí dřeva i interiéru V další části příspěvku uvádíme výsledky hodnocení jedné z vlastností povrchových úprav, a to světlostálosti povrchových úprav dřevěných stupnic.

Ochranná penetrace a impregnace dřeva zejména prvků střechy Ochranná penetrace a impregnace dřeva zejména prvků střechy Redakční Na domy, ale i interiérové zařízení je kladeno mnoho požadavků z hlediska zdravotních rizik. Současná měření však potvrzují zvýšené hodnoty nejrůznějších těkavých látek, které likvidují biogenní ionty v interiéru a následně způsobují oslabení imunity organismu, modifikují přírodní látky, neblaze působí na zrychlení stárnutí člověka a bohužel také iniciují skrytá onemocnění anebo mají dokonce karcinogenní účinky. Redakce Zuzana Bohdalová zhlédnutí S tím souvisí nárůst předmětů i nátěrů z chemických materiálů na bázi ropy. Je tedy velmi důležité zvážit, jaký přípravek použít.

Světlostálost povrchových úprav výrazně ovlivňuje trvanlivost povrchových úprav, a tím i celého výrobku. Stanovení světlostálosti povrchových úprav Při měření světlostálosti povrchových úprav byl zkoumán vliv použitého druhu dřev, aplikované nátěrové hmotě a místě expozice.

Základní, bezbarvý, syntetický, fungicidní nátěr proti zamodrání dřeva

Ověřované druhy masivních druhů dřev: buk, dub, javor a modřín Místa expozice: expozice umělému světlu v přístroji Sun—Q test bez smáčení označení Q-SUN za okenním sklem, orientace na jih označení za sklem expozice v exteriéru, orientace na jih 45 °, minimálně 20 cm od země, místo expozice Brno označení Brno expozice v exteriéru, orientace na jih 45 °, minimálně 20 cm od země, místo expozice Lysá hora označení Lysá hora Ověřované nátěrové hmoty: vodou ředitelné lazurovací laky do exteriéru syntetické lazurovací laky vodou ředitelné laky s přídavkem různých druhů UV absorbérů v různém množství rozpouštědlové laky s přídavkem různých druhů UV absorbérů v různém množství Vzorky byly vystavené postejnou dobu expozici za oknem a Mer proti stárnutí dřeva, a to 6 měsíců a  h v Sun—Q testu.

Výsledky měření světlostálosti v závislosti na expozici, na druhu dřeva a na nanesené povrchové úpravě Mer Mer proti stárnutí dřeva stárnutí dřeva shrnuty na obr.

barillette suisse proti stárnutí avokádo proti stárnutí potravin

Vzorky, které při expozici venku nejsou uvedené Mer proti stárnutí dřeva na obrázcích 2, 3, 4 a 5 byly během zkoušení úplně degradované. Výsledky měření Obrázek 2: Světlostálost povrchových úprav dřeva buk v závislosti na povrchové úpravě a místě expozic Obrázek 3: Světlostálost povrchových úprav dřeva dub v závislosti na povrchové úpravě a místě expozic Obrázek 4: Světlostálost povrchových úprav dřeva javor v závislosti na povrchové úpravě a místě expozic Obrázek 5: Světlostálost povrchových úprav dřeva modřín v závislosti na povrchové úpravě a místě expozic Závěr a diskuze Z výsledků uvedených na obrázcích 2, 3, 4, a 5 vyplývá, že kvalita světlostálosti a potažmo i trvanlivosti povrchové úpravy závisí zejména na použité nátěrové hmotě, místě expozice a také na použitém druhu dřeva.

Nátěr dřeva tvrdým voskovým olejem

V práci předložené výsledky měření dokládají signifikantní význam použité povrchové úpravy na trvanlivost dřevěných stupnic schodiště, proto by povrchová úprava měla být volena se znalostí, kde budou stupnice schodišť instalované a v souladu s použitým druhem dřeva.

Světlostálost povrchové úpravy ovšem nejsme schopní u jednotlivých vzorků vizuálně posoudit a ověřit, proto by měla být ověřena laboratorně. Hodnocení světlostálosti dokladuje důležitost její laboratorního hodnocení a stejně by měly být ověřené i následující vlastnosti uvedené v článku, aby se potvrdila důležitost hodnocení kvality povrchové úpravy dřevěných stupnic pro zajištění trvanlivosti, tedy schopnosti plnit svoje funkce.

Wood chemismy and wood composites.

Přihlášení

ISBN  [3] www. Eco-Label certifikace for furniture nábytek z  Procesy degradácie dreva. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, English Synopsis This paper Mer proti stárnutí dřeva with the requirements for mechanical and physic-chemical properties of wooden stairs scales and factors that influence these properties during long-term scales wooden stairs.

This paper mainly studied the effect of temperature and its changing environment and exposure to UV radiation as a component of solar radiation on the quality of the paint films finishes. Attention is also focused on the influence of UV radiation and temperature changes in hardness and adhesion of coating scales stairs, their resistance to water, the permanence of paint films and coatings for resistance to abrasion.

Mer proti stárnutí dřeva

Autor: doc. Daniela Tesařová, Ph.

Dôležité informácie