Hormonální léčba hormonální substituční terapie. Revue - články - HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE

Terapie v klimakteriu

Jejich nedostatek vede k významným změnám řady tkání a orgánů, často bývá také provázen nepříjemnými subjektivními potížemi. Některé z nich jsou klinicky výrazné — k nejznámějším patří návaly horka a pocení — mnohé však probíhají skrytě, např. Správná diagnostika a racionální léčba jsou úkolem gynekologa. V některých případech je důležitá také mezioborová spolupráce — osteologie, ortopedie, urologie, psychologie.

S dotazy na vhodnou léčbu jsou velmi často konfrontováni také farmaceuti. Cílem tohoto textu je seznámit čtenáře se základními pojmy a současnými pravidly hormonální substituční léčby HT, hormonální terapie.

aviqua proti stárnutí

Jedná se o poslední menstruační krvácení a stanovuje se zpětně na základě 12 měsíců trvající amenorey. Poté nastává postmenopauza, kdy hladiny pohlavních hormonů zůstávají trvale nízké. Přechod mezi reprodukčním a postmenopauzálním obdobím je označován jako klimakterium. Toto období vyhasínání reprodukčních funkcí je charakterizováno hormonální nestabilitou, nepravidelnostmi menstruačního cyklu a řadou dalších fyzických a psychických změn.

hormonální léčba hormonální substituční terapie

Menopauza nastává průměrně ve věku 49—51 let. Neznamenají vážnější poškození zdraví, avšak mohou zásadně snižovat kvalitu života. K dalším akutním projevům patří neurovegetativní obtíže typu bolestí hlavy, žaludeční nevolnosti, zácpy, palpitací apod. V souvislosti s výše uvedenými se též vyskytují psychické problémy jako emoční labilita či poruchy nálady a soustředění.

Hormonální substituční terapie

Ke klinickým projevům patří suchost vaginální sliznice, pálení, svědění, náchylnost k bakteriálním zánětům a dyskomfort při pohlavním styku. Obdobně dochází k nepříznivým změnám v oblasti kůže a kožních adnex a sliznic gastrointestinálního traktu.

Tyto změny mohou znamenat výrazné poškození zdraví ženy a mohou vést až k ohrožení života. Nejčastějším metabolickým onemocněním ve vyspělých zemích je osteoporóza. Ta je definována jako systémové onemocnění projevující se nízkou kostní hmotou a mikroarchitektonickým poškozením skeletu, které vede ke zvýšenému riziku fraktury.

Na úrovni kostního metabolizmu dochází k převaze resorpce kostní hmoty nad novotvorbou. Hormonální léčba hormonální substituční terapie se osteoporóza projevuje bolestmi kostí, kloubů a páteře, často však bývá její klinický průběh němý a prvním projevem je až zlomenina.

V prevenci osteoporózy je nutná přiměřená pohybová aktivita a suplementace kalcia.

Revue - články - HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE - HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE - Angis

K dalším metabolickým poruchám patří snížení glukózové tolerance, nepříznivé změny v metabolizmu lipidů zvýšení poměru LDL : HDL, zvýšení koncentrace triacylglycerolů a poruchy endoteliálních funkcí, jejichž následkem vzrůstá riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Prudký ústup nastal v  Následné studie přinesly zjištění protektivního účinku gestagenů současně podávaných s estrogeny, který vede k minimalizaci rizika vzniku rakoviny děložní sliznice.

  • Pokrok v technologii proti stárnutí
  • S laskavým svolením redakce přetiskujeme podstatné části dále.
  • Terapie v klimakteriu

V dalších letech byla vyvinuta celá řada aplikačních forem a schémat hormonální léčby, ze kterých je možno vybrat tu nejvhodnější na základě individuálních potřeb každé pacientky. K nejčastějším důvodům zahájení léčby patří střední a těžké vazomotorické symptomy, urogenitální příznaky, noční pocení a poruchy spánku.

Mezi nejdůležitější kontraindikace a rizika náleží karcinom prsu či děložní sliznice, ischemická choroba srdeční, tromboembolická nemoc, cévní mozková příhoda a onemocnění jater s vážnou poruchou jaterních funkcí. Mezi nejčastější nežádoucí účinky HT patří bolesti a pocity napětí prsů, gastrointestinální obtíže, přeměna suisse proti stárnutí, otoky a křeče v dolních končetinách a psychické změny.

hormonální léčba hormonální substituční terapie nalezen gen proti stárnutí

Důležitá je individualizace léčby po důkladném poučení pacientky o prospěchu a rizicích hormonální terapie. Prospěch léčby musí převážit nad riziky. Zavedenou léčbu je třeba pravidelně, nejméně jednou ročně, přehodnotit s ohledem na klinický průběh, rizikové faktory, toleranci i subjektivní preference pacientky.

Každá potřebuje něco trochu jiného

K rutinním vyšetřením při hormonální léčbě patří rovněž pravidelné klinické vyšetření prsů včetně mamografie a ultrazvukové vyšetření malé pánve se zaměřením na děložní sliznici. Délka léčby závisí na trvání obtíží, pro které byla nasazena.

Zpravidla postačuje doba 5 let pro léčbu akutní symptomatologie. S ohledem na riziko karcinomu prsu je tento interval považován za hormonální léčba hormonální substituční terapie. Z hlediska prevence metabolických poruch, především osteoporózy, je doporučena doba hormonální substituce kolem 10 let. Po více než 10 letech léčby již riziko rakoviny prsu významně stoupá.

hormonální léčba hormonální substituční terapie

Nejčastěji užívanými hormony jsou přirozené estrogeny estradiol a estriol, z gestagenů je v současnosti k dispozici řada syntetických progestinů viz tab. Androgeny testosteronizobutyrát, prasteronenantát, dehydroepiandrosteron se většinou podávají v kombinaci s estrogeny u pacientek se zhoršenou fyzickou výkonností nebo se sníženým libidem.

Dále k hormonální terapii patří syntetické gonadomimetikum tibolon. V tabulkách 1—3 jsou uvedeny některé z přípravků používaných v České republice. Gestagenní suplementace Je vhodná při relativním hyperestrinizmu v období premenopauzy variabilita luteinní fáze následkem anovulace, luteální insuficience. Gestagen se nejčastěji podává cyklicky, cca 12 dnů ve druhé polovině cyklu.

Alternativou je zavedení nitroděložního tělíska s levonorgestrelem nebo nízkodávkovaná kombinovaná perorální kontraceptiva.

se liší proti stárnutí lanza proti stárnutí

Kombinovaná terapie cyklická Představuje podávání estrogenu po dobu 21 dnů cyklu s následnou obvykle 7denní pauzou, progesteron může být podáván 10—14 dnů ve druhé polovině aplikace estrogenu, nebo po celou dobu podávání estrogenu. Jedná se o nejčastěji užívaný hormonální léčba hormonální substituční terapie při léčbě vazomotorických příznaků. Kombinovaná terapie kontinuální Jsou možná hormonální léčba hormonální substituční terapie schémata: a Estrogen a progesteron podávané ve stejných dávkách ekvidozicky po celou dobu cyklu způsobí postupnou atrofizaci endometria a vymizení krvácení.

Tento režim je vhodný pro ženy, u kterých se v pauze při cyklickém režimu vyskytují vazomotorické obtíže. Monoterapie estrogeny Je nejčastěji indikována u žen bez dělohy nebo v kombinaci s nitroděložním systémem s levonorgestrelem.

Snad každá žena by si přála nějaký úžasný lék na nepříjemné problémy klimakteria. Takový však není a ještě dlouho nebude. Proto je pro ně důležité, aby si našly vnímavého gynekologa. Pokusíme se vysvětlit proč.

Dále je podávána ženám netolerujícím gestageny. V tomto případě je nejčastěji užívána cyklicky, tj. U žen s dělohou je při podávání neoponovaných estrogenů přibližně dvojnásobně vyšší riziko vzniku karcinomu endometria, proto je nutná pravidelná ultrazvuková kontrola děložní sliznice v půlročních intervalech. Perorální Pouze malá část perorálně podané dávky je biologicky dostupná pro cílové tkáně.

hormonální léčba hormonální substituční terapie lala belle kosmetika proti stárnutí

First-pass metabolizmus estrogenů rovněž stimuluje jaterní syntézu proteinů, změny lipidového spektra a složení žluči. Parenterální Je možno užít nižší terapeutické dávky.

Revue - články - HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE

Omezená je však dostupnost kombinovaných preparátů. Příkladem jsou transdermální náplasti, podkožní implantáty a injekční preparáty. Lokální Vaginální krémy a tablety s estradiolem. Jsou výhodným řešením atrofie vaginální sliznice při současné minimalizaci systémových účinků. Tyto preparáty jsou velmi vhodné jako podpůrná léčba při řešení urogynekologických obtíží.

  • Effie krémy proti stárnutí
  • Potřebujeme i mužský hormon Pro ženy jsou důležité nejen estrogeny, ale i testosteron.

Má tři aktivní tkáňově selektivní metabolity, které vykazují aktivitu estrogenní, gestagenní a androgenní. Tkáňově specifický účinek je dán rozdílným metabolizmem v různých tkáních. Má příznivý účinek na kost a trofiku urogenitální oblasti srovnatelný s účinky klasické hormonální terapie, ale relativně nižší účinnost při léčbě vazomotorických příznaků.

Nízké dávky hormonů, menší vedlejší účinky

Nezvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu a kardiovaskulárních onemocnění. Jeho užívání nevede k proliferaci endometria ani zvýšenému napětí v prsou, má příznivý vliv na sexualitu.

Uživatelkami je lépe snášen.

Je možné zabránit příznakům potíží spojených s klimakteriem?

Fytopreparáty Mají kombinovaný účinek. Působí na estrogenní receptory, dále vykazují působení antioxidační a protizánětlivé. Příznivé ovlivnění hormonální léčba hormonální substituční terapie příznaků a kostního metabolizmu prokázaly některé randomizované studie.

Pozitivní působení na trofiku sliznic ani snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění však potvrzeny nebyly. Mezi nejčastěji užívané přírodní preparáty patří flavonoidy např. Fytopreparáty jako doplněk klasické hormonální terapie mohou vést ke snížení dávek podávaných hormonů. V tabulce 4 jsou uvedeny některé z fytopreparátů používaných v České republice.

SHRNUTÍ Při dodržování všech pravidel je hormonální terapie bezpečnou léčbou, která dokáže ženám v klimakteriu významně zmírnit jejich obtíže a zvýšit kvalitu života.

Dôležité informácie