Fehr technologie suisse proti stárnutí

Zuzana Horáková Hurychová Disertační práce Struktura a dynamika těsných interpersonálních vztahů Structure and dynamics of close personal relationships Školitel - PhDr. Ivan Slaměník, CSc. Praha 2 Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci napsala samostatně s využitím pouze uvedených a řádně citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. Dynamika blízkých vztahů Na počátku vztahu Attachment jako specifický blízký vztah Objevitelé attachmentu Formování blízkého vztahu mezi dítětem a rodičem Attachment jako homeostatický princip Další pohledy na vývoj blízkého vztahu dítě rodič Attachment v dospělosti Metody výzkumu attachmentu Diagnostika typu attachmentu u dětí Testování attachmentu u dospělých Životní cyklus rodiny Fehr technologie suisse proti stárnutí ČÁST Zacíleno na partnerské vztahy Cíle výzkumu a hypotézy Prototypický výzkum Principy prototypického fehr technologie suisse proti stárnutí Použitá metoda a výzkumný vzorek Výsledky prototypického výzkumu Specifika partnerských vztahů Specifika rodinných vztahů Specifika přátelských vztahů Shrnutí výsledků prototypického výzkumu Dotazník těsnosti vztahu pro partnerské a manželské vztahy Tvorba dotazníku Položky dotazníku Zlatý standard Sběr dat Výzkumný vzorek Deskriptivní statistika charakteristika partnerských vztahů Rozdíl mezi muži a ženami Jen díky níže uvedeným pro mne velice důležitým a troufám si říci i blízkým lidem, jsem vždy dokázala tyto chmurné myšlenky hodit za hlavu a opět se pohroužit do studia blízkých vztahů.

fehr technologie suisse proti stárnutí zbavit se kapes pod očima

Paradoxem je, že ačkoliv jsem v této práci svou pozornost věnovala zejména partnerským vztahům, ten můj vlastní byl nejednou odsunut na druhou kolej. Chtěla bych proto poděkovat zejména mému manželovi a ještě dodatečně se mu omluvit za všechny studené nebo žádné večeře, osamělé noci a tiché večery s počítačem. Druhá omluva pak patří Elišce - za to, že jsem na klíně místo ní hýčkávala počítač.

Obrovský dík pak patří mému školiteli a mentorovi již od dob počátků mých psychologických studií, panu doktoru Ivanu Slaměníkovi. Ten vždy trpělivě četl moje více i méně povedené výtvory a přispěl odbornou radou i pomocí. Pro mne bude vždy Panem Profesorem.

Velké poděkování jde i za Alekem Lačevem - za hodiny vysvětlování a vzdělávání v oblasti statistiky. Nebýt jeho pedagogických kvalit, tato práce by asi nikdy nevznikla.

PUBLICATIONS

Dále pak nechci zapomenout na celou mojí rodinu, primární i vyvdanou, která mne pět let tlačila směrem k cíli. To vlastně oni byli tou hlavní motivací k dokončení disertace aby na mne mohli být pyšní. Ačkoliv jde o oblast daněk messenger suisse proti stárnutí světě obsáhle zmapovanou, v českém prostředí jí jakožto celku doposud nebylo věnováno mnoho pozornosti.

Vzniká tak jistý paradox zatímco v České republice neexistují žádné standardizované metody měření ani specifikace vztahových charakteristik české populace, světová literatura naopak přetéká teoriemi principu fungování blízkých vztahů, včetně metod jejich měření.

Tyto metody jsou zato většinou zaměřeny specificky jen na určitou komponentu vztahu.

fehr technologie suisse proti stárnutí zvětšení rtů nasolabiálne záhyby

Vzhledem k těmto skutečnostem je zřejmé, že ani jeden z hlavních cílů práce nemohl být apriori zcela naplněn. Prvním cílem totiž bylo zmapovat oblast blízkých vztahů z teoretické stránky, což z rozsahu této práce není dokonale možné. Zaměřila jsem se proto jen na ty nejcitovanější a z mého pohledu nejzajímavější koncepce, které ústí v praktické metody měření blízkých vztahů.

Tato práce tak nabízí široký, i když ne zcela vyčerpávající přehled, na jehož základě byla stanovena operacionální definice těsného interpersonálního vztahu.

fehr technologie suisse proti stárnutí

Ten obecně vymezuji jako specifický mezilidský vztah, který lze z kvantitativního hlediska charakterizovat jistou mírou spokojenosti, důvěry intimityinvestic a zisků, mírou vzájemné závislosti, závazku, množstvím fehr technologie suisse proti stárnutí činností a emoční blízkostí.

Druhým cílem bylo zmapovat charakteristiky blízkých vztahů tak, jak je chápe česká populace. To bylo možné provést pouze povrchně, neboť jde o první výzkum podobného zaměření - první sondu, která hledá pevnější pilíře pro další navazující výzkumy. Disertační práce Strana 5 8 ABSTRAKT Prototypický výzkum ukázal, že pojetí blízkých vztahů české laické fehr technologie suisse proti stárnutí neodporuje uvedeným koncepcím a že všechny druhy těsných vztahů partnerské, rodinné i přátelské mají svá výlučná a charakteristická specifika.

  1. Если б он мог, то охотно выскочил бы из этой мчащейся машины, даже ценой прощания со всеми своими мечтами.

  2. Kosmetické nástroje proti stárnutí

V souladu s těmito poznatky je také zjištění o vývoji v čase některých komponent těsných vztahů i rozdíl v hodnocení vztahu mezi muži a ženami. Na základě analýzy teoretických koncepcí a výsledků prototypického výzkumu na české populaci byl vytvořen dotazník DOTEV, určený primárně pro partnerské vztahy. Ten si klade za cíl být metodou, která zahrnuje všechny hlavní komponenty blízkých vztahů dle výše uvedené operacionální definice a také být jedinou a první metodou s výsledky aplikovatelnými na českou populaci.

Její přínos však vidím zejména v možném porovnání jednotlivých typů vztahů a jejich charakteristik, stejně jako je tomu např. Za nejzajímavější charakteristiku těsných interpersonálních vztahů považuji intimitu, a to hned z několika důvodů. Jednak je jí ve světové literatuře jako jedné z mála samostatných komponent vztahu věnována pozornost z pohledu dynamiky. Výsledky fehr technologie suisse proti stárnutí výzkumu pak také ukázaly její jedinečné postavení v celkovém hodnocení všech blízkých vztahů.

1, Troja, /obal-V 2, Agenti nula nula, 3, SMOKINK, 4, Země krvavého ...

Do třetice její výlučnost potvrzují i výsledky DOTEV, jelikož intimita jako jediná vykazovala signifikantní vývoj v čase délce trvání vztahu. The thesis deals with close personal relationships and their specific characteristics. Even though this area has been extensively explored abroad, it has received little attention in the Czech Republic.

We can see a certain paradox: While there are no standard methods of measuring or specifying relationship characteristics of the Czech population, foreign literature is abundant in theories on how close personal relationships work, grimpe bloc suisse anti aging methods of their measurement.

These methods usually fehr technologie suisse proti stárnutí on a specific component of the relationship.

Они простирались на километры, все выше вздымаясь к небу, становясь все изощреннее, монументальнее, эффектнее. Диаспар был задуман как единое целое; он был одним могучим механизмом. И хотя его внешний облик подавлял своей сложностью, он был лишь намеком на скрытые чудеса технологии, без которых все эти грандиозные здания были бы безжизненными могильниками. Элвин обозревал пределы своего мира. В пятнадцати-двадцати километрах отсюда, плохо различимые на таком расстоянии, лежали внешние обводы города, на которых, казалось, покоился небесный свод.

Therefore, it has not been possible to fully meet the objectives of this thesis. The first objective was to perform a theoretical mapping of close relationships, which is not fully possible due to the limited extent of the thesis. Thus, I only focused on the most frequently cited and most fehr technologie suisse proti stárnutí, in my opinion, concepts that offer practical methods of measuring close relationships.

The thesis offers a wide, though not exhaustive, overview that has served as a basis for devising an operational definition of close personal relationship.

Centrum pro teoretická studia

It is generally defined as a specific interpersonal relationship that can be quantitatively characterised by a degree of contentment, trust intimacyinvestment and gain, interdependence, commitment, shared activities and emotional closeness.

The second objective of this thesis was to map close personal relationships as perceived by the Czech society.

vrásky pod jedním okem Rhäzüns suisse anti aging

This was only fehr technologie suisse proti stárnutí on a superficial level because this is the first study of its kind; a first probe that aims to set more solid foundation for further research. Disertační práce Strana 7 10 ABSTRACT This prototype study has shown that close personal relationships as perceived by the Czech general public are in line with the established concepts and that all types of close relationships romantic, family and friend have exclusively their own specific characteristics.

Other findings, notably the temporal evolution of some close relationship components and differences in perception between men and women, are also in line with research in this field.

An analysis of theoretical concepts and the results of the prototype study of the Czech population fehr technologie suisse proti stárnutí to the creation of the DOTEV questionnaire that is aimed primarily at assessment of romantic relationships. The questionnaire offers a method that comprises all the main components of close relationships on the basis of the above mentioned operational definition. It is the first and only method that produces results that reflect the Czech reality.

However, its main benefit is the comparability of different types of relationships and their characteristics, similarly as in the case of the RCI method.

Měnový systém Mezinárodní finance Sociální péče

Intimacy can be considered the most interesting characteristic of close personal relationships, for many reasons. Firstly, it is one of the few components of relationships whose dynamics is studied in foreign literature. Secondly, the prototype study has also demonstrated that is has a unique position in the overall assessment of all close relationships. Thirdly, its unique character has also been confirmed by the DOTEV questionnaire; intimacy was the only component that showed significant temporal development throughout the relationship.

Každý z těchto vztahů má pro člověka jistou důležitost a vyžaduje jisté investice. Přesto mají pro člověka, jeho psychické zdraví a pohodu, největší význam těsné vztahy. Některé vztahy pouhé známosti přecházejí v těsné vztahy různě fehr technologie suisse proti stárnutí trvání. Jaký je tedy rozdíl mezi pouhým známým a partnerem? Jaké charakteristiky jsou oběma vztahům společné a které naopak tyto vztahy rozlišují? Jak je možné, že některé vztahy přetrvávají, ačkoliv z objektivního hlediska jsou nefunkční a jednotlivým účastníkům interakce nepřináší uspokojení?

Peluche likér suisse proti stárnutí

Jak se těsné vztahy vyvíjí a mění se jejich charakteristiky? Jak vůbec lze charakterizovat těsný vztah? Odpovědi fehr technologie suisse proti stárnutí tyto a další otázky jsou předmětem mnoha výzkumných studií, a to již od poloviny Tento zájem neopadl až do dnešní doby, což ukazuje řada studí z Evropy, Ameriky, ale i arabských států či Japonska.

Ve výčtu zemí, kde je blízkým vztahům věnována pozornost odborníků z oblasti psychologie a dalších humanitních věd, však chybí Česká republika.

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie

Zatímco v jiných zemích jsou vytvářeny a revidovány metody zjišťující fehr technologie suisse proti stárnutí charakteristiky různých typů blízkých vztahů, v České republice nebyla doposud standardizována jediná metoda, která by blízké vztahy nějakým způsobem měřila.

Disertační práce Strana 9 12 ÚVOD A právě proto lze přínos této práce shrnout do třech oblastí: 1 teoretické zmapování daného tématu, 2 zjištění laického pohledu na tuto doposud výlučně odborně sledovanou oblast, 3 návrh nové výzkumné metody, specifické pro českou populaci.

Tato práce mapuje současné vědecké teoretické pole blízkých vztahů se záměrem aplikovat uvedenou teorii na praxi zkoumání české populace. Tato práce si klade za cíl vybrat z teoretických východisek ta aktuální a obecně platná a srovnat je s viděním blízkých vztahů očima české veřejnosti. Pokud zde bude patrná shoda, nabízí se možnost využít korespondující teorii a z ní plynoucí praktické metody na popis a měření blízkých vztahů i pro českou populaci.

Rozhovor o stárnutí

Výsledkem je i návrh nové metody, popisující hlavní složky blízkých vztahů. Metoda je nová nikoliv v teoretickém podkladu jelikož čerpá ze zavedených odborných východisek a výsledků předešlých zahraničních studiíale inovativní je fehr technologie suisse proti stárnutí svou aplikační oblast.

Jde o metodu využitelnou v českém prostředí, jejíž výsledky se poprvé neopírají o odpovědi jiné národnostní populace a nejsou ani obrazem jiné doby. Jistě zde nebudou uvedeny všechny teoretické přístupy a provedené studie, samotný praktický výzkum pak nepracuje s rozsáhlými vzorky a tudíž nelze mluvit o výsledcích platných pro českou populaci.

Jako zásadní ale vnímám fakt, že jde o první krok vedoucí k popsání doposud slepé mapy České republiky tématem blízkých vztahů. V této části disertační práce fehr technologie suisse proti stárnutí pokusím ukázat několik základních faktorů, které determinují interpersonální vztahy a které rozlišují právě vztahy těsné od těch ostatních. Jelikož teorií je mnoho, zaměřím se na ty nejzásadnější a také na ty, které nám mohou nějakým způsobem nastínit možnosti měření těsnosti vztahů či vůbec určit, o jaký typ vztahu se jedná.

Tato práce akcentuje především dva typy vztahů partnerské romantické a rodinné.

Odpovídá to i četnosti zastoupení výzkumů zaměřených na dané typy vztahů. Většina výzkumných metod se zaměřuje právě na strukturální charakteristiky manželských partnerských vztahů, neboť touto tematikou se zabývá řada aplikovaných psychologických oborů, zejména pak v oblasti poradenství. Rodinné vztahy jsou zase často v hledáčku vývojových psychologů a v této oblasti se nejčastěji sleduje dynamika blízkých vztahů. Další druhy vztahů jsou ve výzkumech zastoupeny spíše okrajově a jejich charakteristiky slouží spíše k dokreslení rozdílů oproti právě akcentovaným romantickým vztahům.

Teoretická část by měla ukázat šíři daného vědeckého tématu a konkrétně definovat pojetí blízkých interpersonálních vztahů, se kterým bude pracovat navazující empirická část.

Informace Odborné knihovny MF

Osobní vztah Člověk, jakožto sociální bytost, má od narození danou potřebu navazovat vztahy. Tato potřeba je součástí všech významných koncepcí motivace. S touto potřebou přichází již Freud, i když ten jí dával více pudový sexuální kontext.

fehr technologie suisse proti stárnutí bobule proti stárnutí

Maslow ji pojmenovává jako potřebu sounáležitosti a lásky a řadí ji do středu své pyramidální hierarchie potřeb. Baumeister a Leary zavádějí pojem need to belong potřebu náležet, jakožto základní lidskou potřebu. Jiní autoři Murray, ; Hewstone, Stroebe, fehr technologie suisse proti stárnutí jako jednu ze základních potřeb člověka potřebu navázat a udržovat dlouhodobé vztahy.

Tuto potřebu nazývají pojmem afiliace, jež vyjadřuje touhu člověka vyhledávat, navazovat, udržovat, případně obnovovat pozitivně emočně laděné vztahy s jinými lidmi. Síla této potřeby je u každého poněkud jiná a je proměnlivá na situaci, ale v nějaké míře se projevuje u každého člověka po celý život Slaměník,str.

Informace Odborné knihovny MF - PDF Free Download

A právě afiliace je základem všech osobních vztahů. Na důležitost všech vzájemných vztahů ukazuje fakt, že psychologie má samostatnou oblast, věnující se této problematice. V angličtině je označována výrazem close relationships, někdy také jako personal nebo interpersonal relationships Felmlee, Sprecher, Jednotná terminologie není ani v českém jazyce, kde používáme pojmy blízké vztahy, těsné vztahy nebo osobní či interpersonální vztahy.

Osobní vztah je však oproti jiným výjimečný tím, že jde o vztah jedince k osobám, které pro něj mají určitý význam. Vztahem se myslí již ustanovená vazba mezi dvěma lidmi, která má své specifické vlastnosti a historii. Pojem personální vztah personal relationship přinesl do psychologie H. Kelley v druhé polovině Podle definice Kelleyho Kelley, jde v případě těsného vztahu o takové osobní vztahy, jejichž prostřednictvím osoba ovlivňuje jiné osoby: 1 často, 2 silně, 3 v různých sférách činnosti, 4 fehr technologie suisse proti stárnutí dlouhou dobu.

Kelley už však nikde blíže tyto jednotlivé podmínky nespecifikuje není tedy dáno, co znamená často, jak silně se osoby musí ovlivňovat, ani co znamená relativně dlouhá doba. Jak fehr technologie suisse proti stárnutí rozpoznáme nejbližší vztahy od těch blízkých či povrchních?

  • Ты же знаешь, что Компьютер полностью в курсе всего, происходящего в этом помещении.

  • Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie - PDF Stažení zdarma
  • Жизнь здесь для него все еще была настолько интересна и так нова, что своим пребыванием в Лизе он оставался вполне удовлетворен.

  • Krém proti vráskám recenzí
  • Zdravá pokožka proti stárnutí
  • 1, Troja, /obal-V 2, Agenti nula nula, 3, SMOKINK, 4, Země krvavého

Jak konstatují někteří autoři Cate, Levin, Richmond,blízký vztah vlastně nelze definovat. Problém tkví totiž ve vysoké variabilitě individuálních hodnot, zkušeností i osobnostních vlastností. To, co je pro jednoho člověka ve vztahu významné, nemusí být důležité pro druhého. Každý člověk také potřebuje jinou intenzitu vzájemné interakce i času, aby se daný fehr technologie suisse proti stárnutí vyvinul v blízký dle jeho osobního hodnocení.

Roli ve vytváření osobních vztahů hraje i kulturní prostředí a jak dokazují i teorie attachmentu viz kapitola 3. I sám Sternberg, který se velkou většinu svého profesního působení zabýval problematikou partnerských vztahů a lásky, připustil, že nelze sestavit nějakou obecně platnou definici blízkého vztahu, ale že je na ně spíše potřeba nahlížet narativně jako na konkrétní specifické životní příběhy, které se odehrávají v určitém čase, prostoru a sociálním kontextu Sternberg, Zajímavostí je i pojetí Berscheidové a Reganovékteré mezi osobní vztahy zahrnují i pouto mezi člověkem a zvířetem, respektive zvířecím mazlíčkem.

I tento vztah totiž, podle nich, vykazuje specifické znaky těsného vztahu a s ním spojeného emočního prožívání. Tato vysoká závislost se pak projevuje například korespondujícími zájmy a prospěchem pro oba partnery ve vztahu.

Někteří si dokonce Homérovu Illiadu, nebo alespoň Staré řecké báje a pověsti přečetli a ti, kteří tak učinili asi jen nevěřícně kroutí hlavou. Počátečním důvodem války, o níž lidstvo mluví dodnes, byla tedy žena. Boje trvaly 10 let, až oklamáním Trójanů legendárním obřím dřevěným koněm Sparťané vyhráli a město vyplenili.

S těsností významně pozitivně koreluje i intenzita emočního prožívání partnerů a stupeň, ve kterém jsou emoce vzájemně projevovány. Při definici těsného vztahu nesmíme opomenout ani závazek, který je další významnou charakteristikou.

Opakem těsných vztahů jsou vztahy povrchní či pouhé známostikteré vznikají spíše náhodně a fehr technologie suisse proti stárnutí. I takovéto vztahy se však za určitých okolností mohou přeměnit ve vztahy těsné a vztahy těsné se naopak mohou rozvolnit. Avšak vztahy, které někdy ve svém průběhu dosáhly určitého stupně těsnosti, se po rozpadu nikdy nevrací do úrovně vztahu povrchního. Například Döring obecně charakterizuje interpersonální vztah tak, že jde o vazbu mezi dvěma lidmi, která vzniká za předpokladu jejich opakovaného kontaktu.

Tento kontakt je ovlivňován předchozími sociálními zkušenostmi i vlastním očekáváním do budoucna. Döring však zdůrazňuje fakt, že interpersonální vztah pokračuje a mění se i v době mezi jednotlivými setkáními v takovouto chvíli zde hrají hlavní roli emocionální, kognitivní a motivační faktory daného jedince.

Složitá je otázka trvání těsného vztahu. Na jedné straně navázání těsného vztahu vyžaduje určitý čas, na druhé straně vztah sám o sobě může přetrvávat delší dobu a vyznačovat se intimitou - zejména pak v případě romantických vztahů Tidwell, Reis, Shaver, - a závazkem, ale mohou se fehr technologie suisse proti stárnutí takové charakteristiky, jako vzájemná závislost, vzájemné ovlivňování a podpora, množství společně tráveného času a společných aktivit.

Narůstající délka trvání vztahu tak fehr technologie suisse proti stárnutí znamenat zvyšování těsnosti vztahu.

Dôležité informácie